tisdag 16 februari 2016

Årsmöte!
***OneChai Muaythai årsmöte 23 februari 18.30***

OneChai Muaythai är en ideel idrottsförening ansluten till RF genom Svenska Muaythai Förbundet (SMTF) och SB&K (Svenska Budo& Kampsportsförbundet)

Vi vill att alla ska få sin röst hörd så därför kallar vi alla medlemmar till föreningens årsmöte 23/2 kl 18.30

Datum: 2016-02-23
Tid: 18.30
Plats: OneChai Muaythai, Bergsunds strand 37

Välkomna!

Föredragslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Redovisning av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
7. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Val av
a) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
b) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
c) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
d) beslut om val av ombud till SF-möten, SDF-möten, och UF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
11. Övriga frågor.

Clara Wetzelmayr
0736-34 69 08

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar